Algemene voorwaarden

 • De BATC Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC-regelgeving.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Therapeut te verstrekken
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht
 • De BATC Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De BATC Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De BATC Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen of inzichtelijk te maken via haar website.
 • De BATC Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • De BATC Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De BATC Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied per factuur. Client ontvangt in de eerste week van de nieuwe maand de factuur voor de gemaakte kosten en maakt deze over naar de zakelijke rekening zoals vermeld op de factuur.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot:
  de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop. (https://www.camcoop.nl)
 • De BATC Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.