Algemene voorwaarden

 • De BATC Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC-regelgeving.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De BATC Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De BATC Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De BATC Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen of inzichtelijk te maken via haar website.
 • De BATC Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • De BATC Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De BATC Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied per factuur. Cliënt ontvangt in de eerste week van de nieuwe maand de factuur voor de verrichte werkzaamheden in de maand ervoor en deze factuur dient binnen tien dagen te zijn voldaan. Wanneer de factuur niet binnen deze termijn voldaan is, dan ontvangt de cliënt twee herinneringen. Wanneer betaling uitblijft kan de BATC Therapeut eventuele toekomstige geplande afspraken annuleren. Tevens zal er bij het uitblijven van de betaling na een tweede herinnering een aanmaning verstuurd worden, waarbij aanmaningskosten van €35 in rekening worden gebracht. Indien de betaling dan nog steeds uitblijft wordt een incassobureau ingeschakeld en worden de kosten hiervan op cliënt verhaald.
 • Gedurende het intakegesprek worden de contactgegevens van een persoon in nood en de huisarts van cliënt opgevraagd. Deze worden uitsluitend door de BATC Therapeut gebruikt wanneer cliënt zonder afmelden niet op een ingeplande afspraak verschijnt en de therapeut hem/haar hierna, na (minimaal) twee contactpogingen, nog niet heeft kunnen bereiken. Of wanneer er zonder duidelijke aanleiding sprake is van een plotseling uitblijven van contact, al telefonisch dan per mail. De contactgegevens van de huisarts kunnen tevens in overleg en na akkoord van cliënt gebruikt worden door de BATC Therapeut in het kader van interdisciplinair overleg, waarbij op voorhand in het kader van de privacywet met cliënt kortgesloten zal worden wat hij/zij inhoudelijk bespreekbaar acht en wat niet.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot: 1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop. (https://www.camcoop.nl)
 • De BATC Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.